Mateřská škola

VE  ČTVRTEK  7. 5. 2020  PROBĚHNE  ZÁPIS  DO  NAŠÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  od 14:00 do 16:30 hodin v kanceláři MŠ.

V rámci urychlení řízení je možno vyzvednout si přihlášku do MŠ (včetně tiskopisu k dětskému lékaři) již od 20. 4. ve třídě Broučků v 1. patře MŠ vždy od 6:15 – 9:15 nebo v jiném čase po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 588881161 (Broučci). K zápisu pak rodič přinese již vyplněné tiskopisy, včetně rodného listu dítěte a občanského průkazu rodiče.

 

POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb a zájmů. Našim cílem je: v přirozeném, podnětném a láskyplném prostředí, s důrazem na rozvoj dítěte a jeho duševní pohodu, položit pevné základy pro zdravý život. To vše v  součinnosti s rodinou.

Chceme, aby se v naší mateřské škole děti cítily  spokojeně a bezpečně, zažívaly pocit úspěchu a uměly se poučit z omylů. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti, jeho individualitu. Rozvíjíme dítě v oblasti psychické, fyzické i sociální.

Chceme, aby dítě na konci předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky, které jsou na něj běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu čekají.

 

PROVOZNÍ INFORMACE

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Grygov, přísp. org.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Školka dětem„, který je k nahlédnutí v každé třídě mateřské školy.

Provozní doba MŠ Grygov:   6:15 hodin – 16:15 hodin

Typ MŠ: Celodenní s pravidelným provozem

 

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ  V  MŠ

  • Odpovědnost za škodu v případě dětí v mateřských školách se řídí ustanovením občanského zákoníku dle §2910 a to i v případě povinné docházky dětí v předškolním roce.
  • Základní školy se oproti tomu řídí ustanovením zákoníku práce.
  • Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti)-právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy  se zprostí zodpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.
  • Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že mateřská škola poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
  • Pokud mateřská škola neporušila žádnou svoji povinnost, neodpovídá za škodu.
  • Úraz poté bude odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud dítě úrazovou pojistku nemá, nemůže dojít k žádnému pojistnému plnění.
  • Naše Základní a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace má sjednané pojištění u pojišťovny Generali a to v souladu s platnou legislativou.
  • Naše škola oslovila několik pojišťovacích společností s žádostí o návrh pojistného pouze pro mateřskou školu „nad rámec“ pojistné smlouvy, kterou máme nyní uzavřenou. Žádná z pojišťovacích společností nám však nedokázala nabídnout produkt, dle kterého by děti navštěvující mateřskou školu mohly v případě škodní události čerpat pojistné plnění.  Všechny pojišťovny nás shodně nasměrovaly pouze ke kroku, aby dítěti sjednal zákonný zástupce  úrazovou pojistku.
  • Na základě dalšího poradenství s pojišťovacím makléřem vám v případě vašeho rozhodnutí o uzavření pojistné smlouvy doporučujeme  uzavřít úrazovou pojistnou smlouvu (ne smlouvu týkající se životního pojištění).