Mateřská škola

Informace k zápisu dětí do MŠ Grygov dne 6. 5. 2021 naleznete na úvodní stránce tohoto webu ZŠ a MŠ.

POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb a zájmů. Našim cílem je: v přirozeném, podnětném a láskyplném prostředí, s důrazem na rozvoj dítěte a jeho duševní pohodu, položit pevné základy pro zdravý život. To vše v  součinnosti s rodinou.

Chceme, aby se v naší mateřské škole děti cítily  spokojeně a bezpečně, zažívaly pocit úspěchu a uměly se poučit z omylů. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti, jeho individualitu. Rozvíjíme dítě v oblasti psychické, fyzické i sociální.

Chceme, aby dítě na konci předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky, které jsou na něj běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu čekají.

PROVOZ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Grygov, přísp. organizace. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Školka dětem„, který je k nahlédnutí u každé třídy mateřské školy. Provozní doba MŠ Grygov:   6:15 hodin – 16:15 hodin

Typ MŠ: Celodenní s pravidelným provozem

DISTANČNÍ   VZDĚLÁVÁNÍ  PŘEDŠKOLÁKŮ

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. opatřením KHS nebo MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí této třídy nebo chybí většina těchto dětí z celé MŠ. Pokud je distanční vzdělávání zavedeno, je pro předškoláky povinné. Způsob tohoto vzdělávání se může lišit dle možností školy i rodičů. O vyhlášení distančního způsobu vzdělávání by byli rodiče předškoláků informováni osobně, telefonicky a písemně na webových stránkách ZŠ a MŠ. Bližší informace k distančnímu vzdělávání budou sdělovány v kolonce Provozní info.

Rodiče mohou využít pro výchovu a vzdělávání předškoláků i veřejně dostupné webové stránky, např: www.predskolaci.cz, www.napadyproanicku.cz, www.pinterest.com, a informace pod pojmy:

  • Školní zralost
  • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
  • Konkretizované očekávané výstupy RVP PV