Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis proběhne 2.4. 2020 od 14:00 – 16:00 hodin v budově školy pro:

  • všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let, tedy děti                 narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014
  • všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2020/2021 8 let, nemůže žádat o odklad
  • děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2020, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2014) nebo doporučení z PPP poradny a vyjádření pediatra                          (narození po 31.12. 2014)

Časový rozpis je k dispozici v MŠ Grygov – Sovičky.

Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ a další formuláře obdržíte před zápisem a vyplníte je na místě.

Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, doloží doporučující zprávu příslušného školského poradenského zařízení (PPP/SPC Olomouc) a odborného/dětského lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 31.5.2020.

Průběh zápisu:

Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s ředitelkou školy zkontroluje předem vyplněnou žádost o přijetí, popřípadě žádost o odklad a sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby apod.).

Část motivační – probíhá formou rozhovoru dítěte s paní učitelkou v délce cca 20 minut. V jeho průběhu se při různých aktivitách projeví školní zralost, schopnost soustředit se, komunikovat, motorické dovednosti, znalost numerace do 5, znalost geometrických tvarů, barev, orientace v ploše a prostoru atp.

 

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí, a to na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy.